COP23: huvudfrågor

Klimatkonventionens 23 partskonferens närmar sig med stormsteg. Två frågor dominerar dagordningen:

  1. Arbetet med att ta fram Parisavtalets regelbok
  2. Klarhet i hur den s.k. stödjande dialogen ska utformas

Den första frågan handlar framförallt om att ta förhandlingarna om reglerna för Parisavtalets olika mekanismer och ramverk ett rejält kliv framåt med sikte på att få till förhandlingstexter. Enligt beslut från COP22 i Marrakech 2016 så ska regelboken antas vid COP24 i Katowice, Polen 2018. För att underlätta detta behövs större klarhet i frågor t.ex. om Parisavtalets uppföljningsmekanism, handelsmekanism, transparensramverk inklusive hur utsläpp och finansiellt stöd ska mätas och rapporteras samt utformningen av ett register för att kommunicera staternas arbete med klimatanpassning.

Den andra frågan handlar om paragraf 20 i beslutet om att anta Parisavtalet. Beslutet omfattar en rad mandat till förhandlingar bl.a. om ökad transparens och ambitionsnivå. De flesta mandaten gäller frågor som rör perioden efter 2020. Men paragraf 20 innehåller ett mandat om att redan under 2018 genomföra en ”stödjande dialog”. Dialogen syftar till att:

  1. Relatera en lägesbedömning av kontraktsparternas kollektiva ansträngningar till avtalets långsiktiga mål, såsom det uttrycks i artikel 4.1,
  2. Informera förberedelserna av NDC:er i enlighet med artikel 4.8.

Hur dialogen ska utformas bör alltså beslutas redan under COP23, annars blir det svårt att genomföra under nästa år. I studien ”Parisavtalet och den stödjande dialogen” benar vi ut vad förhandlingsmandatet innebär och hur dialogen kan utformas för att bidra till transparens och ökad ambitionsnivå i ländernas klimatarbete.

En rad andra frågor kommer förmodligen också att uppta en hel del tid i förhandlingarna, bl.a. formerna för icke-statliga aktörers deltagande och ambitionsnivån i ländernas klimatarbete fram till 2020.

Fores kommer att vara på plats under båda förhandlingsveckorna, 6–17 november, och bevaka de flesta frågorna på alla förhandlingsorganens dagordningar.

Välkomna att kontakta oss om ni har frågor:
Mathias Fridahl, +46 76 517 5997