Fores på Side Event: Bättre klimatanpassning kräver bättre trigger-förståelse

Det är avgörande att hitta nya sätt att engagera de berörda, inklusive de som inte från början känner att de har med frågan att göra och de som är direkt emot arbetet. Det var grunden för sido eventet ”Collaborative solutions for Storm Water Management” som hölls av The Bridge Forum med Fores vd Mattias Goldmann och flera ledande svenska aktörer inom smart vattenanvändning.

Ett framgångsrikt projekt inom komplexa frågor kräver att man från början konkretiserar och avgränsar frågan, prissätter den och ringar in alla som är berörda av frågan. Det kan låta självklart, men är det verkligen inte, sade Jonas Klevhag från The Bridge Forum, som modererade sessionen.

Klimatanpassning är en Svarte Petter som ingen vill ta ansvar för. Kostnaderna är konkreta och direkta, men vinsterna är otydliga och inträffar någon gång i framtiden. Därför är det helt avgörande att hitta nya sätt att nå ut, även till de som inte känner sig berörda – och faktiskt också de som är direkt emot det föreslagna arbetet, sade Fores vd Mattias Goldmann. Han exemplifierade med sina egna erfarenheter av hur man misslyckats med att få till ett modernt BRT-bussystem i Nairobi, eftersom den befintliga minibussrörelsen kände sig så hotad av förändringen. I Sydafrika lyckades man däremot, bland annat genom att anställa många av minibuss-förarna, vidareutbilda dem och antingen ge dem jobb inom BRT-systemet eller skapa nya matar-linjer till detsamma. På liknande sätt kan man arbeta inom klimatanpassning.

Magnus Qvant från Resilient Regions betonade vikten av utvecklade regionala samarbeten, med en mer öppen och nytänkande attityd kring vilka som bör medverka. Sara Sterner från Orbital som tillverkar ultrasnåla duschar lyfte fram värdet av att tillföra mindre vatten till VA-systemet. På så sätt finns det mer kapacitet över och behovet av att anpassa för ökade vattenflöden minskar – i linje med Jonas Klevhags och The Bridge Forums fokus på att vidga perspektiven för att hitta nya lösningar. Orbital inleder med relativt dyra duschar, men siktet är att kunna sprida tekniken till andra delar av marknaden – jämförelsen med Tesla är inte tagen ur luften.

Som expert på att hantera mycket komplexa och väldigt långsiktiga samarbeten fick deltagarna höra Marie-Louise Ainalem från ESS i Lund, vilket åter visar värdet av att ta in erfarenheter från andra sektorer. Jakob Øster från Region Hovedstaden i Danmark kompletterade med att visa på likheter och skillnader i hur Malmö och Köpenhamn hanterar frågan – och hur man kan samarbeta över landsgränser när man står inför liknande utmaningar.

Efter presentationerna vidtog en öppen diskussion med åhörarna, utifrån frågan vad som skulle få dem att engagera sig i stormwater management. Att involvera åhörarna på det sättet är ett nästan okänt grepp på klimatförhandlingarna, så en och annan såg till en början förvånad ut. Men, som Jonas konstaterade, resultatet blev en rad nya tankar om hur innovativt och involverande processdeltagande kan utformas – inom regnvattenhantering eller helt andra områden.