Axplock från informationsmöte med Karolina Skog

Svenska delegation bjuder med jämna mellanrum in till välbesökta och uppskattade informationsmöten med civilsamhället. Här kommer ett axplock av punkter från första mötet som leddes av miljöminister Karolina Skog.

Svenska delegationen hoppas på och tror att beslut om en regelbok är möjlig, men det kommer bli svårt. Texten är omfattande och tiden till förhandlingar knapp.

Sverige hoppas också på att processen nu övergår mer och mer till en genomförandefas, att länder inte väntar med att börja implementera regelverket till 2020 utan att de sätter igång redan nu.

Biologisk mångfald märks alltmer i förhandlingarna. Inte minst genom att IPCC visat på allt större hot mot biologisk mångfald som en följd av klimatförändringar, men också på grund av ett initiativ av Egypten, som innehar ordförandeskapet för Konventionen om biologisk mångfald (CBD), att sammanföra konventionerna om biologisk mångfald, klimat och ökenspridning. Exakt vad detta initiativ innebär är ännu oklart, men troligen handlar det om att öppna upp de olika finansieringslösningarna för synergier mellan konventionerna.

Finansiering är en fortsatt mycket viktig fråga, och till stora delar en förtroendefråga. Finansiering behövs, också i praktiken, men det är också i väldigt hög grad en fråga om förtroende. Sverige kommer ta en aktiv roll för att bygga förtroende.

Sveriges ingång är att förhandlingarna ska baseras på vetenskap och att vetenskapen representeras av IPCC. Däremot är svenska delegationen inte hoppfulla att detta möte slutar i starka formuleringar om 1,5 och ambitionshöjning. IPCC-rapporten har varit väldigt närvarande i förhandlingarna. Frågan om hur vetenskapens konkreta slutsatser omhändertas i ett beslut, eller på annat sätt, är däremot fortfarande oklart. Men, meddelar delegationen, det råder inga tvivel: Sverige tar vetenskapen som utgångspunkt och driver att IPCC:s senaste analyser ska få genomslag i Talanoa-dialogen.