Sveriges roll

Sverige bidrar med knappa 0,2 % av världens utsläpp av växthusgaser. Att minska Sveriges utsläpp förhindrar inte de globala klimatförändringarna nämnvärt.

Sveriges främsta möjlighet att minska de globala utsläppen är snarare genom att påverka andra länder att minska sina utsläpp genom att föregå som gott exempel och skickligt förhandlande. Vikten av att vara ett föregångsland och betydelsen av att medla är något som diskuteras både i Sverige och EU. Både Sverige och EU har kommit att ta rollen som brobyggare mellan rika och fattiga länder. Denna strategi fortsatte dåvarande klimat- och miljöminister Åsa Romson att propagera för inför Paris, och regeringen påpekade gärna att Sverige är det land som satsar mest pengar per person på FN:s Gröna Klimatfond, med 500 miljoner kronor per år 2016-2019.

Inför COP-mötena är Sverige med och tar fram den gemensamma EU-positionen, och i detta dokument finns Sveriges huvudsakliga ståndpunkter. Samtidigt finns det ett visst utrymme för Sverige att driva vissa frågor och vara delaktiga när avgörande beslut fattas. I Paris hade Åsa Romson en central roll som ”facilitatör” i frågan om Loss and Damage, en roll som Sverige hade även under tidigare miljöminister Lena Ek.

Sverige har under flera år arbetat med internationella klimatfrågor utanför EU och UNFCCC. Sverige har tillsammans med Bangladesh, Kanada, Mexico och USA initierat ett samarbete om att minska utsläppen av kortlivade, klimatpåverkande luftföroreningar (CCAC). Inom Cartagenadialogen, som syftar till att bygga allianser mellan utvecklade länder och utvecklingsländer, har Sverige och Maldiverna tillsammans lett ett arbete för att sprida goda exempel på hur koldioxidsnåla och konkurrenskraftiga ekonomier kan utvecklas. Sverige arbetar aktivt för en utfasning av subventioner av fossila bränslen genom sitt medlemskap i gruppen Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform.

Sverige har också tillsammans med Norge, Storbritannien, Indonesien, Sydkorea, Colombia och Etiopien initierat ”The Global Commission on the Economy and Climate” som kom med sin slutrapport i samband med generalsekreterare Ban Ki-Moons toppmöte i september 2014.

Sverige är också representerat i styrelsen för den Gröna Klimatfonden. 

I Marocko företräds Sverige av ministern för internationellt utvecklingssamarbet och klimat, Isabella Lövin, klimatambassadör Lars Rönnås, samt chefsförhandlaren Johanna Lissinger Peitz.