June momentum for Climate change

De uppskjutna klimatförhandlingarna

Det finns både positiva och negativa aspekter av att COP 26 är uppskjutet till november 2021. Som vi skrev i en tidigare debattartikel så finns det ett värde i att skjuta upp mötet eftersom det ger länder tid att hantera den pågående coronakrisen. Men samtidigt så måste det säkerställas att arbetet kring klimatet fortsätter och drivs på, speciellt då NDC:erna ska uppdateras. Därför är det viktigare än någonsin att arbetet fortsätter och att de nödvändiga diskussionerna fortgår så målen i Parisavtalet uppnås.

June momentum for climate change

Mötet i Bonn blev likt mötet i Glasgow uppskjuten till oktober 2020 på grund av corona. Men i dess plats hålls June Momentum for Climate Change den 1:a – 10:e juni med en rad olika virtuella möten och samtal för att just se till att man inte tappar momentum. Dessa möten hålls för att se till att farten kring det som har uppnåtts än så länge inte upphör, speciellt eftersom parter ska lämna in uppdaterade NDC:er i år (dvs bidrag om hur mycket länderna kommer bidra med för att hålla den globala temperaturen under 1.5 grader). Mötena har också skapat utrymme för att visa hur klimatarbetet har utvecklats specifikt i samband med den pågående coronapandemin. 

Mötet är nu avslutat och det har varit ett brett fokus där varje samtal lyft olika ämnen. Den röda tråden har varit sambandet mellan klimatarbetet och coronakrisen, specifikt återhämtningen efteråt. Det finns nu en möjlighet att skapa en framtid som speglar målen i Parisavtalet. Att prioritera grön teknik och gröna investeringar kan göra så att både klimatet förbättras samtidigt som länder återhämtar sig. Det har påpekats att en grön återhämtning är mer möjlig idag än någonsin eftersom grön teknik är billigare och mer tillgänglig än under återhämtningen efter, till exempel, finanskrisen 2008-2009. 

En viktig aspekt som också har lyfts och diskuteras är påverkan av corona på utvecklande länders ekonomi och hur det i sin tur påverkar deras klimatarbete. Konsekvenserna av coronakrisen, såsom lockdowns och stängda gränser, har visat hur viktigt det är att stöd och bidrag blir mer tillgängliga för länder inom Least Developed Country (LDC) gruppen, eftersom konsekvenserna av corona kan göra det svårare för LDC:er att genomföra deras national adaptation plans (NAP) som är en del av Parisavtalet.

Under andra halvan av June Momentum så diskuterades en rad olika ämnen. Den 5:e juni så låg fokus på vikten av att involvera flera intressenter i processen, speciellt de yngre då de har haft en stor inflytande de senaste tiden. I en annan diskussion så lyftes hur olika grupper påverkas olika av klimatförändringar. Specifikt att de som tillför minst till klimatförändringarna oftast påverkas mest. 

Den 8:e och 9:e juni återgick diskussionen igen till hur klimatarbetet och återhämtningen efter corona kan framkalla synergier och erbjuda möjligheten att prioritera en grön återhämtning. Det som framkallade hopp var att många parter tryckte på vikten av att presentera eller uppdatera NDC:er till i år. EU var en av dem som sa att de kommer att uppdatera sin NDC:er i år och förslaget inkluderade att utsläppsminskningen skulle vara 50-55% lägre än 1990 nivåer vid 2030. Detta stämmer överens med EU:s nya European Green Deal. EU:s uttalande att de kommer uppdatera deras NDC:er är mycket viktigt för att visa vägen för andra. Men att se till att alla parter följer tidsplanen bestämd i Parisavtalet är otroligt viktigt för att se till att arbetet kring klimatet fortsätter.

June Momentum for Climate Change har skapat ett utrymme för att fortsätta diskussioner kring det internationella och nationella klimatarbetet under en tid där mycket ser annorlunda ut. Men detta måste fortsätta så att klimatet inte glöms bort under corona återhämtningen. Nu finns möjligheten att styra återhämtningen så att den globala uppvärmningen hålls till under 1,5 grader C.

Kontentan av June momentum är att det var en rad intressanta webbinarier, men avsaknaden av de fysiska möten är tyvärr något vi inte kommer undan i de internationella klimatförhandlingarna. För andra såsom tex Fores har corona inte påverkat oss så mycket. Vi får till exempel mycket mer tittare som följer våra webbinarium genom vår youtube kanal så detta är ju bara positivt. Men för att klimatförhandlingarna ska gå framåt behövs det fysiska mötet för att banka fram kompromisserna och framstegen – så även om det var ett bra program där inga konkreta resultat var menade att komma fram så var bristen på framsteg inom förhandlingarna påtaglig.

Camilla Wallenberg, praktikant, klimatprogrammet