Ordlista

En utförligare lista finns på UNFCCC:s hemsida.

AAU: (Assigned Amount Unit) Motsvarar ett ton utsläpp i Kyotoprotokollet. Kan handlas med andra länder.

AGF: (High-Level Advisory Group on Climate Change Financing) Av Generalsekreteraren tillsatt grupp för att utreda och hitta lösningar för finansieringen från rika till fattiga länder.

Annex I-länder: Industrialiserade/utvecklade länder med åtaganden under Kyotoprotokollet.

Annex II-länder: Industrialiserade/utvecklade länder inom Annex I, med särskild skyldighet att ställa upp med finansiella resurser för att möjliggöra för utvecklingsländer att genomföra utsläppsminskande åtgärder och anpassa sig till effekter av klimatförändringarna.

AOSIS: Alliance of Small Island States. Förhandlingsgrupp bestående av 43 länder som antingen är små ö-stater, eller något större lågt liggande länder, som riskerar att översvämmas vid en höjning av havsnivån.

ADP: (Ad hoc Working Group on the Durban Platform) ADP upprättades 2012, som en följd av överenskommelsen i Durban om att senast 2015 nå en överenskommelse som inkluderar alla länder och som ska träda ikraft 2020. Avslutades i och med Parismötet.

APA: (Ad hoc Working Group on the Paris Agreement). APA upprättades efter Parisavtalet och höll sitt första möte i Bonn våren 2016. Förbereder arbetet med Parisavtalets genomförande. Besluten fattas dock i CMA.

AWG-KP: (Ad hoc Working Group on further commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol). AWG-KP upprättades av parterna i Montreal år 2005. I AWG-KP förband sig industrialiserade länder att överväga vidare förbindelser av Kyotoprotokollet för perioden efter 2012 och var menat att komma till beslut under Köpenhamnsmötet 2009.

AWG-LCA: (Ad hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention). AWG-LCA upprättades på Bali 2007 för att förvalta förhandlingar om en förstärkt internationell överenskommelse gällande klimatförändringarna. Målet var att detta skulle fastslås under Köpenhamnsmötet 2009. Arbetsgruppen avslutade under COP18 i Doha 2012.

BASIC: Samarbetsgrupp mellan Brasilien, Sydafrika, Indien och Kina som ämnar ha en gemensam position i de globala klimatförhandlingarna.

CDM: (Clean Development Mechanism). En del av Kyotoprotokollets s.k. flexibla mekanismer, där utvecklade länder genom att finansiera utsläppsminskande projekt i utvecklingsländer kan tillgodoräkna sig utsläppsminskningar gjorda utomlands som kan räknas av mot ett utvecklat lands åtagande. Gäller för Kyotoprotokollet men dess framtid efter 2020 är oklar.

CMA: (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement). Här samlas de länder som är del av Parisavtalet för att besluta om avtalets genomförande.

COP: (Conference of Parties to the UNFCCC). Benämningen på de partskonferenser som varje år hålls under FN:s klimatkonvention. Högsta beslutande organ där samtliga parter som undertecknat konventionen möts i syfte att föra parternas klimatsamarbete framåt.

FVA: (Framework for Various Approaches). Ett ramverk tänkt att underlätta internationell handel av krediter från olika koldioxidmarknader. FVA syftar till att säkerställa att alla försök till utsläppsminskningar uppfyller vissa krav. Status efter Paris oklar.

Fångarnas dilemma: Spelteoretisk metafor som syftar till att förklara svårigheterna med samarbete. Om det finns en risk att ensam behöva stå för den största delen av kostnaderna väljer man ett alternativ som är sämre än det bästa gemensamma utfallet, men som garanterar ett utfall bättre än det allra sämsta.

Gemensamt men differentierat ansvar: Den grundprincip i Konventionen som säger att ansvaret för att minska utsläppen är gemensamt, men att rikare länder med högre utsläpp ska ta ett större ansvar.

G7: Grupp bestående av sju stora ekonomier. Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA.

G20: 19 stater plus EU som räknas som de största ekonomierna. Betydligt större geografisk spridning än exempelvis G7.

G77 och Kina: Förhandlingsgrupp inom FN bestående av 132 länder som i varierande grad anses vara utvecklingsländer.

Icke Annex I-länder: Mestadels utvecklingsländer som inte har några åtaganden att sänka sina utsläpp av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet.

INDC: (Intended nationally determined contributions). De tilltänkta, nationellt bestämda bidrag som länder lämnade information om under första kvartalet 2015 och som ska utgöra grunden för bidragen i Parisavtalet.

IPCC: (Intergovernmental Panel on Climate Change). Vetenskaplig klimatpanel under FN. Har gjort rekommendationer till Köpenhamnsförhandlingarna.

ITMO: (Internationally transferrable mitigation outcomes). Enheter som ger möjlighet för länder att gemensamt uppfylla sina NDC:er i Parisavtalet. Exakt utformning och användning ännu oklar.

JI: (Joint Implementation). En flexibel mekanism som gör att länder som minskar sina utsläpp med mer än vad Kyotoprotokollet kräver kan sälja sin AAU till länder som inte når sina mål.

Kyotoprotokollet: Globalt mellanstatligt avtal där stater åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser. Första åtagandeperioden löper 2008–2012 och andra åtagandeperioden löper 2013–2020.

LDC: (Least Developed Countries). Förhandlingsgrupp bestående av de 49 stater inom FN-systemet som definierats som de allra minst utvecklade länderna. De är också medlemmar i G77.

Klimatrelaterade förluster och skador: Loss and damage, ett begrepp som vanligen åsyftar förluster och skador orsakade av extrema effekter av klimatförändringar som överstiger vad det enskilda landet har kapacitet att klara av att hantera.

MEF: (Major Economies Forum). 16 stater plus EU som tillsammans står för över 75 procent av de globala utsläppen. Amerikanskt initiativ som kompletterar förhandlingarna inom FN:s klimatkonvention.

MRV: (Measuring, Reporting and Verification). För att öka sannolikheten att multilaterala avtal följs innehåller de ofta specificerade metoder för mätning, rapportering och verifiering.

NMM: (New Market Mechanism), tänkt som en utveckling av befintliga marknadsmekanismer såsom CDM och JI. Den är främst tänkt som en uppskalning av de befintliga mekanismerna och väntas till skillnad från dem inte bara vara projektbaserad utan kunna innefatta hela sektorer. I och med Parisavtalet ersatt av SDM (Sustainable Development Mechanism).

Proportionell jämlikhet: Inom ramkonventionen tillämpas just nu proportionell jämlikhet. Det innebär att länderna betalar utifrån hur skyldiga de är till det aktuella problemet (klimathotet) samt vilka kostnader/konsekvenser det skulle leda till att minska utsläppen.

Ramkonvention: En ramkonvention är en bindande överenskommelse mellan flera parter för ett fortsatt samarbete. Det kan exempelvis röra sig om allmänna målsättningar och förpliktelser för samarbete om en viss fråga eller inom ett visst geografiskt område.

Ratificering: Beslut av lagstiftande församling som innebär att ett internationellt avtal införlivas i den nationella lagstiftningen.

REDD+: (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation, and foster conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks). En metod avsedd att använda marknadsmekanismer i minskningen av växthusgasutsläpp från avskogning. Krediter från REDD+ gör det möjligt för utvecklade länder att minska avskogning i utvecklingsländer.

SDM: (Sustainable development mechanism). Mekanism upprättad enligt Parisavtalet med syfte att stödja minskningsåtgärder och hållbar utveckling. Reglerna ska formas under kommande möten efter Paris. Mekanismen kan komma att ersätta CDM.

Technology mechanism: Inrättad genom beslut i Cancun 2010 för att underlätta genomförandet av ökade insatser för teknikutveckling och tekniköverföring i utvecklingsländer.

UNFCCC: (United Nations Framework Convention and Climate Change). FN:s ramkonvention om klimatförändringar antogs 1992 och är grunden för Kyotoprotokollet och förhandlingarna i Paris.

Klimatförhandling.se är en del av den gröna och liberala tankesmedjan Fores.