Publikationer

Fores har sedan 2009 arbetat med internationella klimatförhandlingar. Nedan finns de publikationer som vi givit ut som relaterar till de internationella klimatförhandlingarna. En del är skrivna av medarbetare på Fores, andra är skrivna av externa forskare och experter. Rapporterna driver i vissa fall tydliga ståndpunkter men kan också läsas som fördjupning.

COP25 – Din guide till klimatförhandlingarna

Fores guide till klimatförhandlingarna 2019 ger dig en koncis överblick av COP25. Utöver bakgrund och information om FN:s klimatkonvention och tillhörande avtal presenteras klimatmötets viktigaste frågor.

 

Lär av Storbritannien och använd klimatlagen

Denna policy brief bedömer hur Storbritanniens oberoende kommitté för klimatförändringar (CCC) påverkat utformningen av landets klimatpolitik, och vilka lärdomar Sverige kan dra av detta. Fores drar fyra slutsatser för hur politiker och civilsamhälle bättre kan ta tillvara på rådets rekommendationer, och hur rådets arbete kan effektivisera.

Inför Pre-COP 25 i Costa Rica

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation, enligt regeringsförklaringen. En av konkurrenterna är Costa Rica, värdland för 2019 års pre-COP. Costa Rica ska nå 100% förnybar el år 2021 och vara helt klimatneutralt till år 2050. I en granskning framtagen av Fores redogörs för de främsta av Costa Ricas klimatsatsningar.

Bioenergy with carbon capture and storage

This book highlights the many caveats involved in moving from the theoretical solutions at the global scale to economically viable potentials facing investors at the business scale. It concludes that BECCS may come to play an important role in the struggle to limit global warming to well below 2°C.

Reformen av EU:s utsläppshandel 2021–2030

EU:s system för handel med utsläppsrätter har reformerats för perioden efter 2020. Denna Policy Brief sammanfattar de viktigaste förändringarna och diskuterar vad de innebär för systemets funktion.

Parisavtalet och den stödjande dialogen

Denna text reder ut vad mandatet till förhandlingar om den stödjande dialogen innebär och hur dialogen kan utformas för att bidra till transparens och ökad ambitionsnivå i ländernas klimatarbete. Texten utforskar alternativ till beslut COP23, kartlägger positioner och svenska  aktörers handlingsutrymme samt ger förslag på design av dialogen.

Climate Clubs and the UNFCCC

– Vi har tittat närmare på 17 så kallade klimatklubbar och funnit att de i varierande utsträckning underlättar för möjligheterna att nå ett klimatavtal. Vi finner inte några bevis för att dessa samarbeten skulle ha en negativ påverkan på förhandlingarna, vilket somliga uttryckt en rädsla för, säger Oscar Widerberg, forskare vid Vrije Universitet Amsterdam och en av författarna till studien ”Climate Clubs and the UNFCCC.

Climate Change Finance – Key issues before Doha

When the world’s environment ministers gather once more this December to agree on a global deal to save the climate, the issue of climate finance will once again be one of the burning issues.

Gone is the time when substantial emission reductions could only be made in developed countries and climate policy in developing countries was largely limited to adaptation to future climate changes. More than half of global emissions are now taking place in developing countries, and that share is increasing. Therefore, it is crucial to find ways to help developing countries to reduce their emissions, and this must be done in addition to the necessary rapid reductions in developed countries.

Market Mechanisms – from CDM towards a global carbon market

Möjligheten att köpa utsläppsminskningar i andra länder kommer finnas kvar – men måste förändras

I en ny studie beskriver en av Sveriges främsta experter hur köp av utsläppsminskningar utomlands kommer finnas kvar även i framtida klimatavtal. Men CDM och andra mekanismer kommer att förändras.

China’s Carbon emissions trading

En inhemsk utsläppsmarknad kan stävja Screen Shot 2016-09-05 at 11.05.11Kinas utsläpp mer effektivt än administrativa styrmedel, enligt en ny rapport vi publicerar tillsammans med SEI. Men processen är fortfarande i ett tidigt skede och internationell expertishjälp krävs. Ett nytt försöksprogram i sju regioner och städer kan bli avgörande för utsläppsmarknadernas framtid i Kina.

Tvärtemot vad många trott, arbetar Kina idag för att inrätta ett nationellt system för handel med utsläppsrätter. Det är en stor policyförändring och givet att Kina är världens största utsläppare av koldioxid har utvecklingen stor påverkan på de globala ansträngningarna att lindra klimatförändringarna.

Men kan verkligen en utsläppsmarknad fungera utan en fullt utvecklad marknadsekonomi?

Moving Ahead

Som grund för denna studie ligger det faktum att Sverige endast ansvarar för 0,2 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

Med detta i åtanke betonade Johan Gars i sin inledande presentationen främst tre vägar för att ett litet land som Sverige ska på en optimal väg att kunna vara med och påverka i miljöfrågan. Detta genom att gå före och de globala utsläppen i någon betydande omfattning.

Klimatförhandlingar

Studien ger en bakgrund till varför världens länder igen och igen och igen samlas för att diskutera hur man ska lindra de globala förändringarna. Sedan följer en översikt över några begrepp från den internationella relationer som är relevanta för klimatförhandlingarna. Det ges också exempel från tidigare framgångsrika miljöförhandlingar och förs en diskussion kring två av de viktigaste frågorna i klimatförhandlingarna:

  1. hur olika länder ska fördela utsläppsminskningar mellan sig
  2. hur resurser (pengar) och teknik ska föras mellan förhandlingsparterna

De förs med utgångspunkt i de spänningar som redan finns mellan utvecklingsländer och den industrialiserade världen.

Den amerikanska klimatpolitiken

Den polariserade debatten i Washington innebär att förslag som hänvisar till minskade koldioxidutsläpp omedelbart omnämns som farliga för ekonomin.

– Även om debatten i Washington tagit steg tillbaka finns det ljusglimtar. Att det amerikanska naturvårdsverket EPA för möjlighet att reglera vissa utsläpp är positivt. Likaså att Kalifornien är på väg att skapa en utsläppsmarknad som omfattar 85 procent av deras totala utsläppsandel. Det sker mycket på delstatsnivå som i längden kan leda till att USA faktiskt minskar sina utsläpp, men mycket återstår innan det är tillräckligt, säger Daniel Engström Stenson, miljösamordnare vid Fores.

A Bretton Woods for the Climate

En ny bok från tankesmedjan FORES föreslår att världens största utsläppsländer bildar ett eget forum för att ta klimatförhandlingarna framåt, uppbackad av institutioner lika starka som IMF och Världsbanken. Dessutom skissar den upp ett växelkurssystem för priset på koldioxid för att skapa en global handel med utsläppsrätter.


Klimatförhandling.se är en del av den gröna och liberala tankesmedjan Fores.