Välj en sida

Den här artikeln går på djupet om Parisavtalet, vad det är och varför det är viktigt. Vilka mål ska uppnås med hjälp av Parisavtalet och hur är det till hjälp redan nu?

Vad är Parisavtalet?

Parisavtalet är ett världsomspännande klimatavtal som slöts år 2015 i Paris, Frankrike. Då kom man överens om att klimatförändringarna är en angelägenhet för hela mänskligheten. Parisavtalet bygger på FN:s klimatkonvention, UNFCCC, och är alltså ett internationellt avtal.

Världens ledare kom under den 21 årgången av Conference of the Parties, eller COP 21, överens om högt uppsatta mål för att minska utsläppen av växthusgaser och därigenom begränsa den globala uppvärmningen. Alla länder som ratificerat Parisavtalet är bundna till det enligt internationell lag.

Avtalet har den högsta status som ett internationellt avtal kan ha. Det finns ändå inget formellt straff, om man bryter mot avtalet. Idag har i princip all världens länder skrivit under Parisavtalet. Det är 197 länder som skrivit under, och 193 av dessa har även ratificerat avtalet.

När trädde Parisavtalet i kraft?

Parisavtalet trädde i kraft år 2016. Avtalet slöts däremot redan den 12 december 2015, under COP21. Länderna behövde skriva under avtalet för att det skulle börja gälla, vilket de först kunde göra den 22 april 2016.

Vid tiden för Parisavtalets författande kom man överens om att det skulle träda i kraft 30 dagar efter att Parisavtalet ratificerats av minst 55 länder, som tillsammans representerar minst 55% av världens utsläpp. Ett avtal är ratificerat när det formellt antagits av ett land. Detta uppfylldes och Parisavtalet trädde i kraft den 4 november 2016.

De 5 viktigaste inslagen i Parisavtalet?

  1. Hålla den globala medeltemperaturen under 2℃ över förindustriell nivå. Göra ansträngningar för att se till att ökningen inte överstiger 1,5℃ över förindustriell nivå. Detta ska man åstadkomma genom att framförallt minska utsläppen av växthusgaser.
  2. Öka anpassningsförmågan till klimatförändringarnas negativa effekter.
  3. Hantera skador och förluster som uppstår pga. klimatförändringarna.
  4. Industrialiserade länder ska ge stöd till utvecklingsländer. Stödet till utvecklingsländerna sker via klimatfinansiering, tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad.
  5. Länderna har gemensamt, men olikartat ansvar. Detta beror på ländernas olika förmågor och förhållanden. Rättviseprincipen är viktig.

Varför är Parisavtalet viktigt?

Parisavtalet är viktigt då jordens medeltemperatur redan nu är förhöjd med 1℃, jämfört med förindustriell tid. En förhöjd medeltemperatur kan skada människor och natur på många olika sätt. Naturkatastroferna blir med förhöjd medeltemperatur allt extremare.

I varmare klimat blir extrem torka och värmeböljor, liksom översvämningar allt vanligare. Det är ofta de fattigaste av länderna som drabbas av de allvarligaste naturkatastroferna. Människor som bor i dessa länder kommer tillslut tvingas på flykt, för att över huvud taget överleva.

Om jordens medeltemperatur stiger för mycket kommer vi tillslut passera vad som kallas tröskelpunkter eller tipping points. Tröskelpunkter är förändringar som inte går att återkalla, när de väl inträffat. Det kan exempelvis handla om att permafrosten tinar, eller att havsströmmar avstannar eller byter riktning.