Välj en sida

Flera internationella avtal har slutits mellan länder om klimatet. Här får du läsa om det som kallas för Kyotoprotokollet. Vi tar här reda på hur det tog form från början, vad målet var och varför till exempel USA har valt att inte gå med i avtalet.

Vad är Kyotoprotokollet?

Kyotoprotokollet är ett avtal om klimatet som slöts av över 150 länder i Kyoto 1997. Överenskommelsen gick ut på att världens länder skulle minska sina utsläpp av växthusgaser, vilket i förlängningen skulle bidra till att begränsa människans påverkan på klimatet och den globala uppvärmningen.

Från början var Kyotoprotokollet avtalat att gälla till och med 2012, och frågan om att förlänga avtalet har därefter varit upp för förhandling vid flera tillfällen. I samband med FN:s klimatmöte i Doha 2012 förlängdes sedermera avtalet till 2020, men ersattes 2015 av Parisavtalet istället.

Vad var målet med Kyotoprotokollet?

Målet med Kyotoprotokollet var att utsläppen av växthusgaser skulle minska med fem procent. Medlemsländerna hade dock olika mål för att nå det gemensamma målet. Till exempel skulle EU-länderna dra ned på sina utsläpp med åtta procent, medan Japan enbart behövde minska med sex procent.

Vilka länder var med i Kyotoprotokollet?

Totalt signerade 192 länder Kyotoprotokollet. Flera länder väntade länge med att gå med i överenskommelsen, till exempel Australien (2007). Kanada gick med 1998 men valde att utträda från avtalet igen redan 2011. Afghanistan var ett av de senare länderna att skriva på, vilket gjordes 2012.

Anmärkningsvärt nog gick aldrig USA officiellt med i Kyotoprotokollet, det vill säga att de aldrig ratificerade avtalet. Anledningen sades vara att de ansåg att överenskommelsen var både dålig för USA:s ekonomi och orättvis sett till hur mycket eller lite olika länder skulle minska sina utsläpp.